PROTAC降解

PROTAC(PROteolysis TArgeting Chimera),蛋白降解靶向嵌合体,是一种双功能小分子,一端是结合靶蛋白的配体,另一端是结合E3泛素连接酶的配体,通过一段链条连接。在体内可以将靶蛋白和E3酶拉近,使靶蛋白被打上泛素标签,然后通过泛素—蛋白酶体途径降解。

Thalidomide-5-O-CH2-COO(t-Bu)

Thalidomide-5-O-CH2-COO(t-Bu)
Thalidomide-5-O-CH2-COO(t-Bu)

CAS No:2682112-10-1 分子式:C19H20N2O7 分子量:388.37
T13923 98% 【psaitong】
Lenalidomide-acetylene-Br

Lenalidomide-acetylene-Br
Lenalidomide-acetylene-Br

CAS No:2619512-84-2 分子式:C17H15BrN2O3 分子量:375.22
L11437 98% 【psaitong】
N-芴甲氧羰基-十二聚乙二醇-羧酸

N-芴甲氧羰基-十二聚乙二醇-羧酸
FMoc-NH-PEG12-CH2CH2COOH

CAS No:756526-01-9 分子式:C42H65NO16 分子量:839.96
F70323 98% 【psaitong】
BMS-37

BMS-37
BMS-37

CAS No:1675202-20-6 分子式:C27H32N2O4 分子量:448.55
B15088 98% 【psaitong】
DOTA-PEG-NH2

DOTA-PEG-NH2
DOTA-PEG-NH2

D13861 MW 2000 Da 【psaitong】
DOTA-PEG-NH2

DOTA-PEG-NH2
DOTA-PEG-NH2

D13862 MW 5000 Da 【psaitong】
DOTA-PEG-NH2

DOTA-PEG-NH2
DOTA-PEG-NH2

D13854 MW 2000 Da 【psaitong】
DOTA-PEG-NH2

DOTA-PEG-NH2
DOTA-PEG-NH2

D13855 MW 5000 Da 【psaitong】
沙利度胺-NH-C4-NH-Boc

沙利度胺-NH-C4-NH-Boc
Thalidomide-NH-C4-NH-Boc

CAS No:2093388-52-2 分子式:C22H28N4O6 分子量:444.48
T13818 ≥98% 【psaitong】
BC-1215

BC-1215
BC-1215

CAS No:1507370-20-8 分子式:C26H26N4 分子量:394.51
B70857 ≥98% 【psaitong】