Somatostatin Receptor

J-2156

J-2156
J-2156

CAS No:848647-56-3 分子式:C24H28N4O4S 分子量:468.57
J10087 【psaitong】
SSTR5 antagonist 2

SSTR5 antagonist 2
SSTR5 antagonist 2

CAS No:1254730-81-8 分子式:C32H35FN2O5 分子量:546.63
S11214 【psaitong】
J-2156 TFA

J-2156 TFA
J-2156 TFA

CAS No:2387505-73-7 分子式:C26H29F3N4O6S 分子量:582.59
J10086 ≥98% 【psaitong】
SSTR5 antagonist 2 TFA

SSTR5 antagonist 2 TFA
SSTR5 antagonist 2 TFA

CAS No:1254733-98-6 分子式:C34H36F4N2O7 分子量:660.65
S11213 【psaitong】
CH 275

CH 275
CH 275

CAS No:174688-78-9 分子式:C74H96N14O15S2 分子量:1485.77
C11543 【psaitong】
MK-4256

MK-4256
MK-4256

CAS No:1104599-69-0 分子式:C27H23FN8O 分子量:494.52
M11666 ≥98% 【psaitong】
L-803087

L-803087
L-803087

CAS No:217480-26-7 分子式:C25H29F2N5O3 分子量:485.53
L11045 【psaitong】
Cyclosomatostatin TFA

Cyclosomatostatin TFA
Cyclosomatostatin TFA

分子式:C46H58F3N7O8 分子量:893.99
C11546 【psaitong】