GPCR/G Protein

 GPCR(G 蛋白偶连受体)是人类基因组中最大的一类膜蛋白,参与多种信号转导过程。信号分子与GPCR 结合,导致 G 蛋白的激活,并参与下一步的信号传递过程。GPCR 受体在机体内发挥着特别重要的作用,对这些受的进一步认识也会对现代医学产生一定的影响。

盐酸克伦特罗

盐酸克伦特罗
Clenbuterol hydrochloride

CAS No:21898-19-1 分子式:C12H18Cl2N2O.HCl 分子量:313.65
C60181 ≥98% 【psaitong】
VUF8430二氢溴酸盐

VUF8430二氢溴酸盐
VUF8430 dihydrobromide

CAS No:100130-32-3 分子式:C4H11N5S.2HBr 分子量:323.05
V70041 ≥98% 【psaitong】
Amthamine dihydrobromide

Amthamine dihydrobromide
Amthamine dihydrobromide

CAS No:142457-00-9 分子式:C6H11N3S.2HBr 分子量:319.06
A14313 ≥98% 【psaitong】
(R)(−)-α-甲基组胺 二盐酸盐

(R)(−)-α-甲基组胺 二盐酸盐
(R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrochloride

CAS No:75614-89-0 分子式:C6H11N3.2HCl 分子量:198.09
R70230 ≥98% 【psaitong】
A-331440 L-tartrate hydrate

A-331440 L-tartrate hydrate
A-331440 L-tartrate hydrate

CAS No:392338-13-5 分子式:C22H27N3O.XC4H6O6.YH2O 分子量:349.47
A14314 ≥98% 【psaitong】
NAMH dihydrochloride

NAMH dihydrochloride
NAMH dihydrochloride

CAS No:16503-22-3 分子式:C6H11N3.2HCl 分子量:198.09
N50089 ≥98% 【psaitong】
Carcinine 二盐酸盐

Carcinine 二盐酸盐
Carcinine dihydrochloride

CAS No:57022-38-5 分子式:C8H14N4O.2HCl 分子量:255.14
C50264 ≥98% 【psaitong】
A-331440 dihydrochloride

A-331440 dihydrochloride
A-331440 dihydrochloride

CAS No:392338-13-5 分子式:C22H27N3O.2HCl 分子量:422.39
A14315 ≥98% 【psaitong】
Immepip dihydrobromide

Immepip dihydrobromide
Immepip dihydrobromide

CAS No:164391-47-3 分子式:C9H17Br2N 分子量:327.06
I70324 ≥98% 【psaitong】
GSK334429 hydrochloride

GSK334429 hydrochloride
GSK334429 hydrochloride

CAS No:799558-94-4 分子式:C20H29F3N4O.XHCl 分子量:398.47
G11222 ≥98% 【psaitong】