MAPK/ERK Pathway

MAPK/Erk 信号级联放大通过生长和分化中涉及的各种不同受体进行激活,包括受体酪氨酸激酶 (RTKs)、整合素以及离子通道。由不同的刺激物激活的级联反应的特定组分差异较大,但通路的结构通常包含一组对接蛋白(Shc、GRB2、Crk 等),它们将受体连接到一个鸟苷酸交换因子上(SOS、C3G 等),信号则转导至小分子 GTP 结合蛋白 (Ras,Rap1),后者再激活级联中的核心单位,包括一个 MAPKKK (Raf)、一个 MAPKK (MEK1/2) 和 MAPK (Erk)。激活的 Erk 二聚物可在胞质中调控靶蛋白,也可转运入胞核,在核内磷酸化多种调控基因表达的转录因子。

Neflamapimod

Neflamapimod
Neflamapimod

CAS No:209410-46-8 分子式:C19H9Cl2F2N3Os 分子量:436.26
N10641 ≥98% 【psaitong】
SD 0006

SD 0006
SD 0006

CAS No:271576-80-8 分子式:C20H20ClN5O2 分子量:397.86
S10753 ≥98% 【psaitong】
DMU-212

DMU-212
DMU-212

CAS No:134029-62-2 分子式:C18H20O4 分子量:300.35
D10778 ≥98% 【psaitong】
AMG-548

AMG-548
AMG-548

CAS No:864249-60-5 分子式:C29H27N5O 分子量:461.56
A11359 ≥98% 【psaitong】
TC ASK 10

TC ASK 10
TC ASK 10

CAS No:1005775-56-3 分子式:C21H23Cl2N5O 分子量:432.35
T10726 ≥98% 【psaitong】
AZ304

AZ304
AZ304

CAS No:942507-42-8 分子式:C27H25N5O2 分子量:451.52
A11337 ≥98% 【psaitong】
CI-1040

CI-1040
CI-1040

CAS No:212631-79-3 分子式:C17H14ClF2In2O2 分子量:478.66
C10811 ≥98% 【psaitong】
p38 MAPK-IN-2

p38 MAPK-IN-2
p38 MAPK-IN-2

CAS No:635725-16-5 分子式:C20H19ClFN5O2 分子量:415.85
P10880 【psaitong】
MW-150

MW-150
MW-150

CAS No:1628502-91-9 分子式:C24H23N5 分子量:381.47
M10825 ≥98% 【psaitong】
恩镰孢菌素 A1

恩镰孢菌素 A1
Enniatin A1

CAS No:4530-21-6 分子式:C35H61N3O9 分子量:667.87
E10362 ≥95% 【psaitong】