MAPK/ERK Pathway

MAPK/Erk 信号级联放大通过生长和分化中涉及的各种不同受体进行激活,包括受体酪氨酸激酶 (RTKs)、整合素以及离子通道。由不同的刺激物激活的级联反应的特定组分差异较大,但通路的结构通常包含一组对接蛋白(Shc、GRB2、Crk 等),它们将受体连接到一个鸟苷酸交换因子上(SOS、C3G 等),信号则转导至小分子 GTP 结合蛋白 (Ras,Rap1),后者再激活级联中的核心单位,包括一个 MAPKKK (Raf)、一个 MAPKK (MEK1/2) 和 MAPK (Erk)。激活的 Erk 二聚物可在胞质中调控靶蛋白,也可转运入胞核,在核内磷酸化多种调控基因表达的转录因子。

BIX02188

BIX02188
BIX02188

CAS.No:334949-59-6 分子式:C25H24N4O2 分子量:412.49
B10403 ≥98% 【psaitong】
BIX02188

BIX02188
BIX02188

CAS.No:1094614-84-2 分子式:C25H24N4O2 分子量:412.49
B10402 ≥98% 【psaitong】
曲美替尼

曲美替尼
Trametinib

CAS.No:871700-17-3 分子式:C26H23FIn5O4 分子量:615.39
T10445 ≥98% 【psaitong】
达拉非尼

达拉非尼
Dabrafenib

CAS.No:1195765-45-7 分子式:C23H20F3N5O2S2 分子量:519.56
D10509 ≥98% 【psaitong】
索拉非尼

索拉非尼
Sorafenib

CAS.No:284461-73-0 分子式:C21H16ClF3N4O3 分子量:464.82
S10482 ≥98% 【psaitong】
Ulixertinib HCl

Ulixertinib HCl
Ulixertinib HCl

CAS.No:1956366-10-1
U10042 ≥98% 【psaitong】
Ulixertinib

Ulixertinib
Ulixertinib

CAS.No:869886-67-9 分子式:C21H22Cl2N4O2 分子量:433.33
U10041 ≥98% 【psaitong】
DB07268

DB07268
DB07268

CAS.No:929007-72-7 分子式:C17H15N5O2 分子量:321.34
D10326 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
CID-25014542

CID-25014542
CID-25014542

CAS.No:220904-99-4 分子式:C15H8Br2ClNO2 分子量:429.49
C10391 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
TCS JNK 5a

TCS JNK 5a
TCS JNK 5a

CAS.No:312917-14-9 分子式:C20H16N2Os 分子量:332.42
T10311 ≥98%(HPLC) 【psaitong】